Voorwoord

 

 

Onlangs hielden wij onze Algemene Leden Vergadering. Door omstandigheden kon ik via Skype aanwezig zijn bij deze ALV en de vergadering samen met onze penningmeester Ritsaerd Ganzeboom leiden. Zowel het financieel jaarverslag als de begroting zijn goedgekeurd door de ALV. Dat is fijn.

Het was ook waardevol dat meer dan 140 leden de moeite hadden genomen om te stemmen over mijn herbenoeming als voorzitter voor een volgende periode van vier jaar. De vergadering besloot tot herbenoeming en ik heb deze graag geaccepteerd. In de komende ruim vier jaar wil ik als voorzitter natuurlijk inzetten op de beleidspunten die we al in een eerdere ALV hadden afgesproken, namelijk de Nationale Dystoniedag, onze Tonus en het provinciale lotgenotencontact. Verder zal ons bestuur onderzoeken of en hoe de samenwerking met onze Belgische zustervereniging verder kan worden ingevuld.

Fondsenwerving

Een ander punt waar ik als voorzitter met mijn medebestuursleden op wil inzoomen is fondsenwerving. Over drie jaar komen er nieuwe subsidieregels vanuit het ministerie. De nieuwe regels voor deze subsidie zijn nog niet helder, maar één ding is zeker: de regels gaan flink op de kop. Vanaf 2023 is het niet meer vanzelfsprekend dat wij onze jaarlijkse standaardsubsidie gaan krijgen van het ministerie. We zullen de komen jaren dus meer energie gaan steken in fondsenwerving en sponsoring.

Één van de zaken die spelen, is dat wij met het bestuur van Stichting Wetenschapsfonds Dystonie in gesprek zijn over het opheffen van deze stichting en dat deze onderdeel wordt van onze  vereniging. Dat maakt het makkelijker om fondsen te werven voor wetenschappelijk onderzoek en voor andere projecten. We gaan de komende tijd zien of deze gesprekken tot een vruchtbaar
resultaat gaan leiden. Als voorzitter zie ik dit met vertrouwen tegemoet.

Lotgenotenbijeenkomsten

Er heeft een aantal provinciale lotgenotenbijeenkomsten plaats gevonden. Dit waren weer mooie en fijne bijeenkomsten. Er is echt behoefte aan. We gaan hier dus zeker mee door. Het maakt onze
vereniging tastbaar. Momenteel werken we hard aan het binnenhalen van sponsorgelden voor de Nationale Dystoniedag. We hopen dat we – net als de afgelopen drie jaar – weer voldoende  sponsoren vinden, zodat we deze waardevolle dag opnieuw mogelijk kunnen maken.

Ik wens u allen een fijne zomer.

Geniet en rust uit.

Vriendelijke groet,